Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on maalauksia myyvän Ekilja Paaso Art:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot ennen tilauksen tekemistä verkkokaupasta. Verkkokaupan tuotteiden tilaamisen edellytyksenä on henkilötietojen antaminen. Laadittu 1.6.2022.

 

Rekisterinpitäjä

​Teponkuja 5

90810 Oulu

+358 50 3688178

info@ekilja.fi

www.ekilja.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ekilja Paaso, info@ekilja.fi, +358 50 3688178

 

Rekisterin nimi

Ekilja Paaso Art asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena. Käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseen liittyvistä asioista. Henkilötietoja käytetään Ekilja Paaso Art viestintään, markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietoja käsittelevät yrityksemme ja sen työntekijät, maksunvälittäjä ja kuljetusyritys. Tietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille, jotka ovat luotettuja yhteistyökumppaneita. Tietoja luovutetaan vain kaupankäynnin vaatimassa laajuudessa. 

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti viiden vuoden välein. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjän käyttämiä henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Ekilja Paaso Art voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.Ekilja Paaso Art suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

 

Evästeet

Ekilja Paaso Art käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä: Evästekäytännöt.

Evästekäytännöt

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään. Evästeet voidaan jakaa neljään kategoriaan: välttämättömiin, toiminnallisiin sekä analytiikka- ja markkinointievästeisiin. Osa evästeitä ovat välttämättömiä sivuston teknisen toiminnan kannalta. Välttämättömät evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoja, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja. Toiminnalliset evästeet parantavat sivuston toimintaa esimerkiksi muistamalla sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat. Analytiikkaevästeet keräävät anonyymia tietoa tilastoja ja sivuston kehitystä varten.